لینک دانلود فایل(پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران)

پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران|لینک دانلود فایل|پی یو|41012307|بستنی ، باکتری ، علوم تغذیه ، اپیدمی شیر
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه فارسی.............................................................................................................. 1

مقدمه:.......................................................................................................................... 3

فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر.................................... 5فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی............................................................................ 18

2-1: تاریخچه بستنی..................................................................................................... 19

2-2: تعریف بستنی....................................................................................................... 20

2-3: ارزش غذایی بستنی............................................................................................... 22

2-4: مواد تشكیل دهنده بستنی....................................................................................... 24

2-4-1: چربی......................................................................................................... 24

2-4-2: مواد جامد غیر از چربی............................................................................... 25

2-4-3: قند............................................................................................................ 27

2-4-4: مواد امولسیون كننده..................................................................................... 29

2-4-5: مواد پایداركننده........................................................................................... 29

2-4-6: مواد طعم دهنده........................................................................................... 30

2-4-7: مواد رنگ دهنده.......................................................................................... 30

2-5: فرآیند تولید بستنی................................................................................................ 30

2-5-1: مرحله دریافت............................................................................................ 30

2-5-2: تولید مخلوط بستنی..................................................................................... 31

2-5-3: توزین كردن............................................................................................... 32

2-5-4: مخلوط كردن.............................................................................................. 33

2-5-5: یكنواخت كردن گویچه های چربی............................................................... 34

2-5-6: پاستوریزاسیون............................................................................................ 34

2-5-7: رسیدن مخلوط............................................................................................ 34

2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده........................................................... 35

2-5-9: انجماد به روش مداوم................................................................................. 35

2-5-10: قالب گیری و بسته بندی............................................................................ 36

2-5-10-1: بسته بندیهای بزرگ بستنی............................................................... 36

2-5-10-2: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی.................................................... 37

2-5-10-3: تولید بستنی چوبی.......................................................................... 37

2-5-11: سخت كردن بستنی..................................................................................... 38

2-6: باكتریولوژی بستنی................................................................................................ 39

2-7: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی............................................................................. 40

2-7-1: آلودگیهای اولیه بستنی................................................................................. 41

2-7-2: آلودگیهای ثانویه بستنی................................................................................ 45

2-8: پیشگیری و كنترل.................................................................................................. 48

فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی. 51

3-1: میكروبیولوژی پایه................................................................................................. 52

3-2: میكروبیولوژی لبنیات............................................................................................. 52

3-3: رشد میكروبی ...................................................................................................... 54

3-4: میكروارگانیسم ها در شیر....................................................................................... 57

3-5: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر....................................................................... 58

3-6: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر........................................................... 59

3-7: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر........................................................................ 60

3-8: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری.................................................................... 60

3-8-1: تعریف انتروباكتریاسه.................................................................................. 61

3-8-2: اشریشیاكلی................................................................................................ 63

3-8-3: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا.................................................................... 67

3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا........................................................... 69

3-8-5: سیتروباكتر.................................................................................................. 70

3-8-6: جنس شیگلا............................................................................................... 70

3-8-7: جنس سالمونلا............................................................................................ 71

3-8-7-1: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر................................................ 72

3-8-7-2: آزمایشات تشخیصی........................................................................ 74

3-8-7-3: پاتوژنزو یافته های بالینی.................................................................. 75

3-8-7-4: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند...................... 77

3-9: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع............................................................ 78

3-9-1: گروه سودموناها.......................................................................................... 78

3-9-1-1: سودمونا آئروجینوزا................................................................................. 78

3-9-2: یرسینیا....................................................................................................... 79

3-9-2-1: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس................................... 80

3-9-2-2: پاتوژنز و یافته های بالینی.................................................................. 81

3-9-2-3: آزمایشات تشخیصی........................................................................ 82

3-9-2-4: پیشگیری و كنترل............................................................................ 825

3-10: استافیلوكوك....................................................................................................... 82

3-10-1: استافیلوكوك اورئوس............................................................................... 82

3-10-2: مورفولوژی.............................................................................................. 83

3-10-3: ساختمان سلولی....................................................................................... 83

3-10-4: مقاومت.................................................................................................. 84

3-10-5: خواص بیوشیمیایی................................................................................... 85

3-10-6: مسمومین غذایی استافیلوكوكی.................................................................. 86

3-10-7: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی........................................................ 89

3-10-8: پیشگیری وكنترل در مسمومیت غذایی..................................................... 90

3-11: باسیل های گرم منفی بدون اسپور.......................................................................... 91

3-11-1: لیستریامونوسیتوجنز................................................................................. 91

3-11-1-1: تاریخچه................................................................................................ 91

3-11-1-2: میكروبیولوژی.................................................................................. 91

3-11-1-3: لیستریوزیس.................................................................................... 93

3-11-1-4: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن.................................. 95

3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زایی................................................................... 99

3-11-1-6: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی...................... 100

3-11-1-7: پاتوژنز و ایمنی................................................................................ 104

فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز........................................................................... 1064-1: مدت مطالعه........................................................................................................ 107

4-2: تعداد نمونه........................................................................................................... 107

4-3: نحوه نمونه برداری ............................................................................................... 107

4-4: بررسی های انجام شده........................................................................................... 108

4-5: مواد و وسایل مورد استفاده ................................................................................... 108

4-6: روش آماده سازی.................................................................................................. 109

4-7: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی...................................................................... 109

4-8: رقیق كننده ها........................................................................................................ 110

4-8-1: روش تهیه محلول رینگر.............................................................................. 110

4-8-2: روش تهیه سرم فیزیولوژی........................................................................... 111

4-8-3: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه........................................................ 111

4-9: روش شمارش میكروبها ........................................................................................ 111

4-10: شمارش و شناسایی كلی فرم ها............................................................................ 112

4-11: شناسایی اشریشیاكلی........................................................................................... 113

4-12: شناسایی سالمونلا................................................................................................ 113

4-13: شناسایی استافیلوكوك اورئوس............................................................................. 114

4-13-1: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر........................................................................ 114

4-14: شناسایی یرسینیا.................................................................................................. 116

4-15: شناسایی لیستریا.................................................................................................. 117

4-15-1: محیط اختصاصی پالكام............................................................................. 118

4-16: حدمجاز میكروبی در بستنی................................................................................. 118

4-17: تستهای تشخیصی............................................................................................... 119

فصل پنجم: نتیجه و بحث............................................................................................. 123

5-1: نتایج.................................................................................................................... 124

5-2: بحث.................................................................................................................... 138

5-3: پیشنهادات............................................................................................................ 146

خلاصه لاتین................................................................................................................ 148

منابع............................................................................................................................ 149


مطالب دیگر:
📜مبانی نظری و پيشينه تحقیق (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم اختلالات افسردگی📜مبانی نظری و پيشينه تحقیق (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم ساختار سازمانی📜مبانی نظری و پيشينه تحقیق (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم طلاق چیست📜مبانی نظری و پيشينه تحقیق (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم مهارتهای فراشناخت📜پاورپوینت برج ترنیلگ تورسو📜پاورپوینت تخت جمشید📜پاورپوینت انواع دیوار📜پاورپوینت خانه عامری ها (کاشان)📜پاورپوینت گرمایش از کف📜پاورپوینت ارگونومی (تنظیم شرایط محیطی)📜پاورپوینت انواع پله و راه پله📜پاورپوینت آب انبار📜پاورپوینت آشنایی با طرح‌های جامع، تفصیلی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده📜پاورپوینت کنترل ایمنی وامنیت ماشین الات و مصالح و کارگاه📜پاورپوینت گرمابه📜پروپوزال رشته روانشناسی و علوم تربیتی📜پاورپوینت شناخت نورمن فاستر و آثارهایش📜پروپوزال رشته مشاوره📜پاورپوینت بازار شناسی و مسائل بازاریابی📜پروپوزال رشته مشاوره گرایش شغلی📜پاورپوینت تجربه های مرمت ابنیه استانبول📜پاورپوینت سیاست و مقررات بافت شهر📜پاورپوینت اصول شیت بندی📜پروپوزال رشته مشاوره مدرسه📜پاورپوینت آشفتگي بصري در نماهاي شهری